- Phần bù được đặt hàng sản xuất để lấp đầy phần không gian sau khi đã lắp đặt các sản phẩm theo module. Click nút Thêm để tạo mới. Tạo TÀI KHOẢN trước khi đặt phần bù

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular